Poistenie zásielok

UniqaSUNDL s.r.o. má v UNIQA, a.s. Bratislava uzatvorené „Poistenie zodpovednosti zasielateľa a dopravcu“ (poistná zmluva č.1400036147) s maximálnym krytím cca. 482 000,- EUR za jednu škodovú udalosť. Táto poistná zmluva pokrýva aj zodpovednosť za služby súvisiace s prepravou a skladovaním (logistické služby) s limitom poistného plnenia vo výške cca.
48 200,- EUR za jednu škodovú udalosť.

Horeuvedené poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť SUNDL s.r.o. ako zasielateľa v cestnej nákladnej, námornej a leteckej preprave, na škodu na zásielke, ktorú má SUNDL s.r.o. vo svojej opatere. Pritom nemusí ísť o fyzickú opateru, ale o situáciu, keď úkony firmy SUNDL ako zasielateľa pri obstarávaní prepravy majú dopad na zásielku prevzatú spoločnosťou SUNDL do opatery. Ide o škody vzniknuté v dôsledku činností, za ktoré SUNDL s.r.o ako zasielateľ zodpovedá (škody a straty na zverenej zásielke v dôsledku nesprávneho postupu nedodržaním pokynov príkazcu, atď).

V prípade obstarania prepravných služieb u našich zmluvných dopravcov v cestnej nákladnej doprave, keď spoločnosť SUNDL vystupuje ako zasielateľ, majú tieto dopravné firmy uzatvorené „Poistenie zodpovednosti dopravcu“ s poistným krytím do výšky cca. 241 000,- EUR. Platnosť poistných zmlúv našich zmluvných dopravcov pravidelne preverujeme.

V prípade, že spoločnosť SUNDL vykoná cestnú nákladnú prepravu vlastnými vozidlami (tzv. samovstup zasielateľa) sa jej zodpovednosť riadi „Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave“ tzv. Dohovorom CMR (preklad: AJ = Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, FJ = Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route). V zmysle článku 23 ods. 3 Dohovoru CMR je povinnosť dopravcu nahradiť škodu obmedzená sumou 8,33 XDR (tzv. „zvláštne práva čerpania, ide o menovú jednotku Medzinárodného menového fondu) za 1 kg hmotnosti chýbajúcej alebo poškodenej zásielky. Naša poistná zmluva č.1400036147 u UNIQA Poisťovne kryje do výšky 482 000,- EUR / škodový prípad zodpovednosť spoločnosti SUNDL ako dopravcu.

 

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

„Poistenie zodpovednosti zasielateľa“ resp. „Poistenie zodpovednosti dopravcu“ nemôže poskytnúť ochranu pre všetky riziká, ktorým je tovar v procese prepravy vystavený. Z tohto dôvodu odporúčame našim zákazníkom uzatvoriť tzv. „Poistenie zahraničnej prepravy zásielok“, ktoré pre nich predstavuje najširšiu možnú ochranu prepravovaného tovaru. Vo všeobecnosti je možné si vybrať zpomedzi 3 druhov poistenia tzv. Institution Cargo Clauses (ICC), ktoré sa od seba líšia šírkou krytia jednotlivých rizík. 

© SUNDL - All rights reserved
designed by